Roussanou Monastery, Meteora, Greece.

Roussanou Monastery, Meteora, Greece.

Roussanou Monastery, Meteora, Greece.
#Roussanou Monastery, #Meteora, #Greece.